Vyhľadávanie

Green services s. r. o., so sídlom Žižkova 9, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 02, IČO: 47 595 281, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 95622/B

 

Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov 

pri požívaní webových stránok Green services s. r. o.

(ďalej aj ako Green services)

Vážený užívateľ webových stránok Green services,

vážime si, že ste sa rozhodli navštíviť naše webové stránky. Green services Vás chce týmto spôsobom informovať, že ako prevádzkovateľ webovej stránky www.palmers-shop.sk a za účelom zlepšenia jej obsahu a použiteľnosti, automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. 

 • Kategórie zhromažďovaných informácii
 1. Pri návšteve webovej stránky www.palmers-shop.sk (ďalej aj ako „webová stránka“), Green services automaticky zhromažďuje:
 1. IP adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia (Internet Protocol), alebo užívateľovho počítača, pokiaľ tento má priamo pridelenú IP adresu,
 2. Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno. Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil webovú  stránku,
 3. Jednotlivé sekcie webovej stránky, ktoré boli navštívené, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre, údaje o formulároch a počte stiahnutí jej obsahu určeného na stiahnutie.
 1. Green services využíva vyššie uvedené informácie (bod 1.), aby: 
 1. identifikoval výkonnostné potreby webovej stránky, 
 2. zaistil kompatibilitu webovej stránky s technológiou používanou jej návštevníkmi, 
 3. priebežne dopĺňal a zlepšoval obsah a funkčnosť webovej stránky. 

 1. Vyhlásenie o zhromažďovaní dát pre komerčné účely
 1. Green services vyhlasuje, že zhromaždené dáta nepoužíva na komerčné alebo obchodné účely. Green services rovnako vyhlasuje, že nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje údaje zhromaždené v súvislosti s používaním webovej stránky tretím osobám pre komerčné alebo obchodné účely.

III. Informácie poskytované Green services cez jeho webový portál

 1. Pri návšteve, používaní a práci na webovej stránke, môže užívateľ dobrovoľne podať informácie, okrem iného, elektronickou poštou (e-mailom) uvedenou v sekcii „kontakt“. Takýmto spôsobom dobrovoľne podané informácie budú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité zo strany Green services pri plnení prípadných práv a/alebo povinností vo vzťahu k užívateľom webovej stránky, pričom tieto informácie bude Green services spracovávať len po nevyhnutnú dobu a účel na ktorý bol z Vašej strany poskytnutý. 
 1. Green services vyhlasuje, že tretej osobe neprenajme, nepredá ani nevymení osobné údaje užívateľov (za takéto údaje možno považovať napr. meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail atď., ak sú vo svojej spojitosti rozumne spôsobilé identifikovať užívateľa web stránky ako konkrétnu fyzickú osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. 

 1. Súbory Cookies
 1. „Cookies“ predstavujú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov internetových stránok a zisteniu informácií počas viacnásobných návštev týchto stránok. Webová stránka používa „Dočasné“ súbory „cookie“ na niektorých jej častiach a tieto dočasné súbory „cookie“ po ukončení práce a uzavretia prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. 
 1. Používanie súborov „cookies“ predstavuje bežnú prax pri návštevách a používaní webových stránok. Väčšina internetových prehliadačov súbory „cookie“ automaticky povoľuje, ale užívateľ internetového prehliadača môže, prostredníctvom  nastavením zmeny preferencií prehliadača, súbory „cookie“ odmietnuť ako také alebo môže ich obmedziť a prijímať iba niektoré z nich.
 1. Pokiaľ užívateľ príjem súborov „cookie“ vypne/odmietne alebo obmedzí, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na webovej stránke dostupné a/alebo sa jej obsah nemusí správne zobrazovať.
 1. Vyhlásenie o získavaní informácii od maloletých
 1. Green services vyhlasuje, že webová stránka špecificky nevyžaduje informácie od maloletých, pričom Green services nezisťuje, či je ten-ktorý návštevník webovej stránky maloletý. Na základe vyššie uvedeného, návštevníci webovej stránky by mali brať na vedomie, že sa s osobnými informáciami, ktoré poskytla fakticky maloletá osoba bude zachádzať rovnakým spôsobom ako keby sa jednalo o informácie získané od dospelej osoby a preto Green services upozorňuje zákonných zástupcov maloletých, že je to predovšetkým v ich záujme, aby kontrolovali činnosť maloletých na internete. 
 1. Zdieľanie obsahu tretích strán
 1. Green services vyhlasuje, že odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu nachádzať na webovej stránke, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov webovej stránky. Green services nezodpovedá za bezpečnosť alebo správnosť webových stránok tretích strán. Prístup na stránky z hypertextových odkazov je preto na Vaše vlastné riziko. 

VII. Copyright

 

 1. Green services uvádza, že obsah webovej stránky (napr. články, príspevky, videá, fotografie, logá a pod.) je chránený príslušným predpismi práva duševného vlastníctva. 
 1. Webová stránka môže obsahovať aj autorsky chránený obsah iných osôb, pričom tieto udelili na to súhlas alebo sa jedná o zákonom ustanovenú licenciu. Používanie predmetov chránených autorským právom v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. 
 1. V prípade, ak má návštevník webovej stránky záujem o reprodukciu, či o iné použitie obsahu stránky, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, je potrebné si na to vopred získať súhlas od držiteľa týchto práv.


VII. Podmienky použitia webovej stránky

 

 • Green services je prevádzkovateľom webovej stránky. Na webovej stránke, Green services poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.


 • Green services vyvíja všetko potrebné úsilie, aby obsah webovej stránky bol aktuálny a preto je pravidelne upravovaná a kontrolovaná. Napriek tomu, Green services nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, zvykne byť zobrazený pod každým vypublikovaným dokumentom ako kontaktná osoba, prípadne, aj s e mailovou adresou.


 • Pripomienky, námety alebo postrehy k obsahu webovej stránky zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora príslušného príspevku, fotografie, či videa, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@palmers-shop.sk, ak adresa autora príspevku/fotky/videa nie je známa, nekontaktná, či nedostupná. • Green services uvádza, že využitie informácií uvedených na webovej stránke je dovolené, ak sa vykonáva pre vlastnú osobnú potrebu alebo študijné účely. Informácie môžu byť za týmto účelom reprodukované, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah webovej stránky v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba na základe predchádzajúceho súhlasu Green services a s uvedením zdroja.


 • Green services si vyhradzuje právo z času na čas a bez predchádzajúceho upozornenia meniť tieto Podmienky ochrany súkromia pri používaní webových stránok Green services.

VIII. Prístupnosť

 • Webová stránka je vytváraná v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok. 
Back to Top

Získajte zľavu 15 %

Odoberajte naše novinky a získajte zľavu 15 % na Váš prvý nákup!